دومین روز جشنواره‌ رفاقتی برگزار شد ؛ روز دوم جشنواره‌ ملی ...