آلبوم موسیقی نواحی ایران با تمرکز بر موسیقی جزیره کیش به ...