شاهنامه فردوسی تا سال‌های بسیاری در آواز ایرانی غریبه بود. البته ...