مرور برچسب

آلبوم ابراهیم

تعهد حسین صفا

شاعر پیش‌تر از آنکه هنرمند در سخن گفتن باشد باید هنرور در انسانیت باشد. خصلتی که در بعضی از حس‌های نهفته اشعار…