«ز گلستان صبا» منتشر شد ؛ «ز گلستان صبا» براساس ردیف ...

«از طرب تا خلسه» منتشر شد ؛ آلبوم موسیقی بلوچستان(موسیقی نواحی ...

همنوازی تار و تمبک منتشر شد ؛ آلبوم همنوازی تار و ...