مرور برچسب

انقلاب اسلامی

هیچ‌گاه هنرفروشی نکردم

هیچ‌گاه هنرفروشی نکردم ؛ این جمله را شاید بسیاری از چهره‌های شناخته شده امروز باید بشنوند تا شاید... . به هر حال…