محمد رضا شجریان بعد از مرگ «ایرج بسطامی» گفت: «او شش ...