ایرج اولین تعالیم موسیقی‌های خود را نزد نعمت‌الله‌خان فرا گرفت، از ...