ستاره موسیقی پاپ آمریکا از اینکه در گذشته مرتکب کاری شده ...