افشین سیاهپوش؛ خواننده معتقد است که سلیقه مخاطب موسیقی پاپ امروز ...