مرور برچسب

درویش خان

درویشی که خان شد

درویشی که خان شد ؛ سه تار تا قبل از درویش پنج سیم داشت. او بود که سیم ششم را با الهام از مشتاق علی شاه، یه آن اضافه…