آهنگساز سوری درباره همکاری آیتاچ دوغان نوازنده ترکیه‌ای و امیرحسین مختاری ...