مرور برچسب

سنتور

مردی از نسل بزرگان

موسیقی کوک-رضا مهدوی نوازنده سنتور از زمانی که استاد حسن ناهید به ارکسترهای مختلف از جمله ارکستر استاد فرامرز…