مرور برچسب

سید عباس عظیمی

نه بیمه‌ دارم نه خانه‌

محمد یگانه: نه بیمه‌ دارم، نه خانه‌. تا زمانی که آقای سیدعباس عظیمی مدیر عامل موسسه هنرمندان پیشکسوت بود، اوضاع…

هیچ‌گاه هنرفروشی نکردم

هیچ‌گاه هنرفروشی نکردم ؛ این جمله را شاید بسیاری از چهره‌های شناخته شده امروز باید بشنوند تا شاید... . به هر حال…