تحسین استعداد دختر بیانسه ؛ یکی از قطعات آلبوم جدید بیانسه ...