مرور برچسب

شیرین نواز

شیرین نواز

عباس ابوالفتحی- موسیقی کوک| اداره ثبت احول در پی لقبی بود برایش تا بیان کننده کنیه‌اش شود. بیان کننده کنیه شیرین…