مرور برچسب

علی اسفندیاری

ققنوس عصیانگر

موسیقی کوک-کوروش شیرازیان| فرقی نمی‌کند چه صدایش کنند؛ «نیما یوشیج» یا «علی اسفندیاری». آنقدر یادش برشته و براق شده…