استاد برجسته خوشنویسی گفت: اگر مثنوی قبل افطار استاد شجریان استفاده ...

محمدحسین آقاسی، وکیل محمدرضا شجریان، می‌گوید او و خانواده شجریان، از ...