تقدیر گلریز در پاسداشت شهدای هنرمند ؛ در آیین پاسداشت شهدای ...