مرور برچسب

موسیقی زنان

پریِ وارث قمر

موسیقی کوک_ عباس ابوالفتحی| در ایران صحبت از آواز که می‌شود یک مرد با شانه‌های محکم شش دانگ خیال آدم را تصرف…