از راه ترکیه به همدان آمده بودند. معلوم نیست پدرش به ...

دفتری که خود زیرمجموعه ای است از معاونت امور هنری وزارتخانه ...