مرور برچسب

ویکی کوک

بابا شمل خوان

عباس ابوالفتحی-موسیقی کوک| هم هنرش و هم خودش تعلق خاطر عمیقی به بافت عامیانه اجتماع داشت. شبیه خط کشی بود که می‌شد…

ققنوس عصیانگر

موسیقی کوک-کوروش شیرازیان| فرقی نمی‌کند چه صدایش کنند؛ «نیما یوشیج» یا «علی اسفندیاری». آنقدر یادش برشته و براق شده…