هنرمندان نوجوان و جوان شرکت کننده در چهارمین روز از برگزاری ...