در الف نوبت به ابوا رسید ؛ از سلسله برنامه‌های اجرا ...

معرفی اعضای شورای نظارت بر آموزشگاه‌های موسیقی ؛ معاون امور هنری ...

تشکیل شورای ارزشیابی جشنواره موسیقی فجر ؛ مدیر دفتر موسیقی وزارت ...

هیئت انتخاب جشنواره موسیقی فجر معرفی شدند ؛ حمیدرضا اردلان، سیامک ...